ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK008.0/Ç Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 1 numaralı dipnottaki “Şartnamede” ibaresi “idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de KİK013.M/Ç numaralı Mal Alımına İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu, KİK013.H/Ç numaralı Hizmet Alımına İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu ve KİK013.Y/Ç numaralı Yapım İşlerine İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu standart formlarının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (a) bendi ve buna bağlı 8 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesine aşağıdaki 7.4.4 üncü madde eklenmiştir. “7.4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Başlamış olan ihaleler GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 4/3/2009 27159 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1- 3/7/2009 27277 2- 16/3/2011 27876 3- 8/9/2011 28048 4- 14/11/2012 28467 5- 13/4/2013 28617 6- 24/9/2013 28775 7- 28/11/2013 28835 8- 7/6/2014 29023 9- 16/8/2014 29090 10- 12/6/2015 29384 11- 29/11/2016 29903